Historia

historia01

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach kultywuje tradycje 90 – letniej szkoły.

          Szkoła w Chwałowicach to placówka o bogatej i chlubnej przeszłości. Powstała w wyniku realizacji ustawy sejmowej z 9 lipca 1920 roku o szkołach rolniczych. Sejmik Iłżecki, uwzględniając rolniczy charakter regionu, podjął uchwałę o lokalizacji i budowie szkoły. Uroczyste otwarcie Ludowej Szkoły Rolniczej miało miejsce 10 listopada 1928 roku, w trakcie którego nadano jej imię „11 Listopada”. 16 stycznia 1929 roku naukę rozpoczęło pierwszych dwudziestu siedmiu uczniów. W trakcie 11 miesięcy kształcenia zadaniem szkoły było przygotowanie młodzieży zarówno do prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak i działalności społecznej w środowisku wiejskim. Najstarszymi dokumentami poświadczającymi historie szkoły są m.in. odpisy Protokołów Sejmiku Iłżeckiego z lat 1920 – 1928, świadectwa oraz egzemplarz czasopisma Powiatowego Związku Byłych Wychowanków i Wychowanic Szkół Rolniczych powiatu iłżeckiego z 1933 roku. Szkoła szybko zyskała aprobatę w środowisku lokalnym. Była terenem zjazdów gospodarczych, prowadziła doświadczenia polowe, pokazy, konkursy ogólnorolnicze.
          W 1939 roku uczniowie wspólnie z nauczycielami wydawali szkolną gazetkę „Chwałowiak” – w Muzeum Szkolnym do dziś zachowało się kilka egzemplarzy. Działalność szkolna została przerwana wraz z wybuchem II wojny światowej. Zarówno uczniowie, jak i personel szkoły włączyli się w działania wojenne w okolicy Iłży. Ówczesny dyrektor szkoły, Stanisław Daniluk został aresztowany, a następnie zamordowany w masowej egzekucji na Firleju k.Radomia. Powojenna historia Polski, w szczególności częste zmiany koncepcji politycznych, społecznych i oświatowych dziejów szkoły w Chwałowicach.

          Na przestrzeni lat szkoła ulegała wielokrotnie przekształceniom organizacyjnym. Zmieniały się nazwy i specjalności. Lata 70 – te ubiegłego wieku to okres zmian w systemie edukacji, również zmian w szkole w Chwałowicach. We wrześniu 1977 roku powołano Zespół Szkół Rolniczych. Doniosłym momentem w historii szkoły był jubileuszowy 1979 rok. Szkole nadano imię Bohaterów Ziemi Iłżeckiej i wręczono sztandar. Kolejny etap w dziejach szkoły to schyłek lat 80 – tych. Z funduszy Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz środków własnych unowocześniono bazę dydaktyczną, wybudowano pierwszą oczyszczalnię ścieków. Założono Internet a obiekty szkolne podłączono do instalacji gazowej. Wskutek reformy edukacji placówka zmieniła status i w 2002 roku została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a rok później w budynku dawnego internatu powstało Centrum Kształcenia Ustawicznego, jako placówka kształcąca dorosłych.
           Od 1 października 2012 roku CKU i ZSP zostały połączone w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.Funkcję dyrektora pełni mgr inż. Marek Gierasiński. W skład CKZiU obecnie wchodzą: liceum ogólnokształcące mundurowe oraz szkoły dla dorosłych: liceum ogólnokształcące, technikum mechaniczne uzupełniające, szkoły policealne i kwalifikacyjne kursy zawodowe.
           Program klasy mundurowej wzbogacają zajęcia ze strzelectwa sportowego z elementami pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się na dwóch strzelnicach: plenerowej oraz sportowej, gdzie uczniowie poznają zasady i doskonalą swoje umiejętności w zakresie strzelania. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą też w uroczystościach patriotycznych i regionalnych: rocznica bitwy o Iłżę, Święto Niepodległości, Święto Żołnierzy Wyklętych. Co roku w październiku odbywa się ceremonia ślubowania pierwszoklasistów połączona z prezentacją elementów musztry i combatu. Uczniowie w wojskowym szyku, pod Sztandarem Szkoły ślubują dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować i wzbogacać jej tradycje.
           Kształcenie zawodowe i specjalności w szkole dla dorosłych dostosowane są do przemian na polskim rynku pracy. Metody pracy ze słuchaczami sąbardzo różnorodne. Oprócz oferty edukacyjnej szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym, w którym odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. We współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie słuchacze Kursu Kwalifikacyjnego - technik rolnik uczestniczyli w programie standaryzacji zadań egzaminacyjnych w zakresie egzaminu zawodowego.
          Chwałowice są miejscem, gdzie młodzi ludzie i osoby dorosłe mogą zdobyć wykształcenie lub je uzupełnić, bądź nauczyć się zawodu.Doświadczona w pracy z uczniami i dorosłymi kadra pedagogiczna oraz nowocześnie wyposażone pracownie pozwalają zrealizować stawiane przed centrum cele. Szkoła od początku swego istnienia, aż po dzień dzisiejszy, zajmuje ważne miejsce w życiu mieszkańców Chwałowic i okolicznych miejscowości. Imię szkoły potwierdza zaś nierozerwalny związek z regionem i jego dziejami. Przez ponad 80 lat swej działalności szkołą kierowało 16 dyrektorów, z młodzieżą pracowało 141 pedagogów i pracowników dydaktycznych, zaś status absolwentów uzyskało ponad 4200 osób.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec