Klauzula informacyjna

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informujemy:

1.       Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach, Chwałowice 247, 27-100 Iłża, tel/fax 48 616157, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym będzie można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Chwałowice 247, 27-100 Iłża lub e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.       Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), w szczególności tylko wtedy gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (realizacja przez szkołę zadań, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadań statutowych).

oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. f), w szczególności tylko wtedy gdy: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj.

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczniów i pracowników) i mienia szkoły z zachowaniem prywatności i godności osób -monitoring.

4.       Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

·         podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia danych (np. towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty medyczne, administratorzy dziennika elektronicznego);

·         inne szkoły i instytucje (np. w trakcie konkursu, turnieju, zawodów, kursów itp. ).

5.       Prawa osób, których dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do  wypełniania obowiązków prawnych Administratora.

7.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Chwałowice, dn. 24.05.2018 r.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec