• slider-04.JPG
  • slider-11.jpg
  • slider-09.jpg
  • slider-10.jpg
  • slider-03.JPG
  • slider-07.JPG
  • slider-01.jpg
  • slider-08.JPEG
  • slider-06.JPG
  • slider-02.JPG

Ogłoszenie o przetargu ofertowym

Chwałowice, 06.06.2019r.

 

Prasy zbierającej SIMPA Z-224/1 do słomy,

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach 247,27-100 Iłża

Tel.48 616 15 74, fax 48 616 15 74, e-mail:ckziu2012@ gmail.com

2. Przedmiot przetargu:

                                                                    

Prasa zbierająca SIMPA Z-224/1 do słomy,

rok produkcji 1997

Nr inwentarzowy ŚT/ZSR/5/8/6

Nr fabryczny 78318

Maszyna jest w dobrym ogólnym stanie technicznym po przeglądzie oraz drobnych naprawach, sprawna eksploatacyjnie zgodnie z przeznaczeniem.

 

3.Tryb przetargu: Pisemny przetarg ofertowy

4.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia

27.06.2019r do godz. 9.00. Formularz ofertowy można pobrać ze strony szkoły lub w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach 247, 27-100 Iłża w godzinach od 7.00 d0 15.00

5.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

-adres siedziby oferenta,

-numer pesel i NIP oferenta,

-datę sporządzenia oferty,

-cenę ofertową i warunki jej zapłaty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń –załącznik nr 1,

Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7.30-15.00 nie później jednak niż do dnia 27.06.2019r. do godz. 9.00 w sekretariacie CKZiU Chwałowice 247,27-100 Iłża w zaklejonych kopertach z napisem „przetarg ofertowy” na sprzedaż prasy do słomy. Koperty z ofertami zostaną otwarte 27.06.2019r po godz. 10.00.

6.Cena wywoławcza 7 000.- zł

7.Miejsce i termin , w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj. CKZiU Chwałowice 247,27-100 Iłża w dni robocze od godz. 7.30 do 14.30 do dnia 26.06.2019r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.48 616 15 74.

8.Termin zawarcia umowy sprzedaży;

a) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty,

b) wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia,

c) Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

9.Inne informacje

1.Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.20110r. z póź. zm. Z 26.02.2016r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w jednostkach budżetowych, oraz regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8 ustawy z póź .zm.

2.Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybraną maszynę objętą przedmiotem przetargu. Posiedzenie Komisji przetargowej odbędzie się 27.06.2019r o godz.10.00 w siedzibie Centrum.

10. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli;

1.Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

2.Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 5 lub nie są one kompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

11. O wyborze jak również o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Chwałowice, 06.06.2019r.

 

Formularz oferty na sprzedaż maszyn rolniczych 

Galeria zdjęć oferowanej prasy

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec