Plan zajęć

 

Słuchaczom przypominamy o uiszczaniu opłat, przelewem na rachunek w BS Iłża

Opłata rekrutacyjna 100 zł.

Nr rachunku: 38 9129 0001 0000 0000 1980 0006

Opłata semestralna (na Radę Słuchaczy) 30zł/semestr.

Nr rachunku; 29 9129 0001 0000 0000 0231 0001

Tytułem: Imię i Nazwisko, kierunek, semestr, rok szkolny

 

  

Uwaga!!!

Ważna informacja dla Słuchaczy
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 29 sierpnia 2014r od listopada integralną częœcią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem !!!
Przypominamy o obowiązku 50 % frekwencji na zajęciach konsultacyjnych.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec