Wymagane dokumenty

* Podanie o przyjęcie do szkoły ( do pobrania w sekretariacie lub ze strony szkoły www.ckziuchwalowice.pl)

* Dwie fotografie

* Świadectwo ukończenia gimnazjum

* Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

 

 ZARZĄDZENIE Nr 20 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 12.04.2018r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych  szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają  kwestionariusze - podania, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

  •  od 8 maja, od godz.9 00 do 19 maja, do godz.15 00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych; 
  • od 16 czerwca od godz.900, do 19 czerwca, do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać podania, jeżeli nie dokonali tego w ustalonym terminie  z uzasadnionych przyczyn losowych;
  • od 23 czerwca, od godz. 900 do 28 czerwca, do godz. 1600 kandydaci składają do (nie więcej niż trzech) szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone kwestionariusze – podania.
  • o 29 czerwca, godz. 1500 szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według przyjętych w szkole procedur;
  • do 14 lipca, do godz. 1600 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  • od 18 lipca od godz. 900 do 25 lipca do godz. 1600 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły),
  • 26 lipca do godz. 1600 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  • jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.

 

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec