Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

W CHWAŁOWICACH

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicachzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://ckuchwalowice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 9 listopada 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15 kwietnia 2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-        dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

-        niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

-        część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,

-        filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:

-        mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ :

- podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie

- skala szarości

- wysoki kontrast

- jasne tło

- czytelna czcionka

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 12.11.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

do kontaktu w sprawie dostępności: Marek Gierasiński,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon:48 6161574. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO - SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście, które służy również do ewakuacji. Wejście jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek nie posiada windy. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają swobodne wyminięcie się przynajmniej dwóch osób. Pokonanie różnicy poziomów między piętrami budynku odbywa się tylko przez schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych i oznaczeń kontrastowych. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec