Misja i wizja

I. MISJA SZKOŁY.

Misją Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach jest kształcenie i wychowanie uczniów/słuchaczy oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności. Ponadto wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje do pełnienia ról społecznych i kształtowania własnej kariery zawodowej.

We wszystkich działaniach:

 • kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
 • wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, patriotyzmu,  solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej,
 • dbamy o tradycje oraz ceremoniał szkolny,
 • uwzględniamy przede wszystkim dobro podopiecznych i ich dalszy los, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów/słuchaczy,
 • przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz pełnienia ważnych ról społecznych,
 • współpracujemy z rodzicami - najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

II. WIZJA SZKOŁY

Określa nadrzędne wartości w działalności placówki:

 • uznanie edukacji jako procesu towarzyszącego człowiekowi przez całe życie,
 • dążenie do zaspokojenia potrzeb edukacyjnych społeczności bliższego i dalszego regionu w możliwie wszystkich formach kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości usług edukacyjnych w formach szkolnych i kursowych,
 • dążenie do zachowania jedności dydaktyki i wychowania,
 • umożliwienie realizacji ambicji edukacyjnych uczniów/słuchaczy oraz aspiracji zawodowych nauczycieli,
 • promowanie zasad szacunku, tolerancji i demokracji w codziennej działalności społeczności Centrum,
 • tworzenie ducha partnerstwa między uczniami i kadrą nauczającą, między społecznością lokalną i szkolną,
 • kształtowanie klimatu placówki opartego na dialogu pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej,
 • tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i edukacji,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promocja jej osiągnięć w środowisku lokalnym,
 • rozwijanie kontaktów z przedstawicielami społeczności placówek krajowych prowadzących podobną działalność edukacyjną,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach realizacji projektów MEN i Unii Europejskiej.

powiat radomski     bip     wku radom     policja     strzelec